Warunki ubezpieczenia

Rada Rodziców Szkoły, po konsultacjach z przedstawicielami rodziców, wybrała dla Państwa ofertę ubezpieczeniową na rok szkolny 2022/2023.
  
W zał. przesyłamy ofertę ubezpieczenia dla uczniów/wychowanków na kolejny rok szkolny.
 
 
 
 
Dane rachunku do wpłaty za ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Brokerskie Biuro Ubezpieczeń Michał Kulczyński
Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr: 44 1240 6843 1111 0011 1790 8881
w tytule przelewu: polisa nr …………, imię i nazwisko ubezpieczonego dziecka…………………klasa …….
 
Nr polisy na ulotce informacyjnej, powyżej wybranego wariantu polisy.