Innowacje i projekty

INNOWACJE I PROJEKTY -ROK SZKOLNY 2023/2024

 •  „Polak ma essę!” 

 • innowacja pedagogiczna realizowana na lekcjach języka polskiego w kl. 5B. Głównym założeniem projektu jest utrwalenie zdobytej wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności poprzez zabawę oraz integracja uczniów, tworzenie warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy.

  Z 24 zadań proponowanych przez autorki wybierzemy osiem i wykonamy je na lekcjach.

  Innowacja prowadzona przez p. Marzenę Świtek

 • „Słówko tygodnia” 

 • innowacja realizowana w klasach 4-8 na lekcjach języka polskiego, będąca odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się trudności związane z rozumieniem wypowiedzi czytanych i pisanych oraz brak różnorodności semantycznej komunikatów dzieci. Cele główne to wzbogacanie słownictwa uczniów tudzież zachęcanie i motywowanie uczniów do uczenia się zagadnień z zakresu języka polskiego.
  Co tydzień wklejamy do zeszytu nowe słowo, którym staramy się posługiwać jak najczęściej, dbając, aby zostało użyte w odpowiednim kontekście.

         Innowacja prowadzona przez p. Marzenę Świtek

 

 •  „Ortografia do nas trafia!”.                       innowacja realizowana w klasie 3a i 3b 
 •  Innowacja opiera się na twórczych, aktywizujących i innowacyjnych działaniach, mających na celu rozwijanie umiejętności ortograficznych uczniów, doskonalenie znajomości zasad ortografii, z uwzględnieniem założeń podstawy programowej. Innowacja rozwija samodzielność,kreatywność i innowacyjność uczniów. Działania związane z realizacją innowacji będą opierały się na zdobywaniu przez dzieci kompetencji ortograficznych poprzez zabawę oraz z wykorzystaniem gier ruchowych i stolikowych.

 

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Klasa w Terenie” realizowany przez klasę 1b     

 • Głównym celem edukacyjnego projektu ,,Klasa w terenie” jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu. Zachęcenie do „opuszczenia” swoich sal lekcyjnych i spędzenia czasu poza budynkiem szkoły. Wszystko po to, aby promować edukację terenową- prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie, angażującą różne zmysły.

PROJEKTY ZAPLANOWANE NA ROK SZKOLNY
2022/2023


 • Projekt Edukacyjny – KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE             Prowadzący – J. Gruszecka, A. Szczukowska, M. Wawrzynowicz, M. Zielińska

 • Projekt Edukacyjny – GRAMY ZMYSŁAMI II                              Prowadzący – A. Szczukowska, M. Wawrzynowicz

 • Projekt Edukacyjny – PSIA LEKCJA                                                 Prowadzące – M. Wawrzynowicz, A. Szczukowska

 • Projekt Edukacyjny – TABLICZKA MNOŻENIA – KRÓLOWA LICZENIA                                                                                                   Prowadzące – M. Wawrzynowicz, A. Szczukowska, J. Łyłyk

 • Projekt Edukacyjny – MYSIA W EUROPIE                                    Prowadzące  – A. Szczukowska, M. Wawrzynowicz

 • Projekt Edukacyjny – EUROPA – MÓJ DOM                          Prowadząca  – M. Pietsch
 • Projekt Edukacyjny – ZWIERZĘTA PANA BRZECHWY                Prowadząca  – J. Gruszecka
 • Projekt Edukacyjny  –  RAZEM W KLASIE  Fundacji  Szkoła z Klasą   Prowadzący  – M. Pietsch
 • Projekt  Edukacyjny – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI                  Prowadzący – D. Kuśmierek

  Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

  Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2
 • Ogólnopolski projekt – RAZEM W KLASIE  Fundacji Szkoła z Klasą.  Prowadząca – M. Świtek

Jest to projekt skierowany do nauczycieli i nauczycielek z różnych typów szkół. Projekt daje pracownikom pedagogicznym wsparcie w pracy z osobami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy. Nauczyciele otrzymają materiały do pracy nad integracją zespołów klasowych, wezmą udział w szkoleniach, będą się także mogli starać o granty. 

Na przełomie października i września uczniowie klas 7-8 będą brali udział w projekcie ŚWIĘTO POLSKIEGO ROMANTYZMU. Projekt będzie polegał na przygotowaniu plakatu w formacie A3, który ma przedstawiać stronę Facebooka (tzw. walla) wylosowanej postaci z doby polskiego romantyzmu.

 • Ogólnopolski Projekt Katechetyczny dla klas I-VI – W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM.                                                    Prowadząca – M. Guty

 

PROJEKTY I INNOWACJE 2021/2022

ARCHI-PRZYGODY

Innowacja realizowana w klasie 3c  przez Katarzynę Walków
Z zakresu edukacji architektonicznej, przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą, a także wprowadzających w kulturę życia społecznego.
Edukacja architektoniczna jest kojarzona z jednorazowymi wydarzeniami, warsztatami, akcjami czy lekcjami muzealnymi. Rola tego typu wydarzeń jest ważna, ale budowanie wrażliwości dotyczącej otoczenia powinno być procesem powszechnym, trwałym, bardziej uświadomionym i sprofesjonalizowanym.
Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia procesu projektowania i  realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznych i środowiska naturalnego.
Zajęcia prowadzone są we współpracy nauczyciela oraz architekta zatrudnionego przez Narodowe Centrum Kultury w wyniku otwartego naboru zgłoszeń. Scenariusze zajęć skupione są przede wszystkim na aktywnościach opartych na pracy zespołowej, zadaniach indywidualnych, ćwiczeniach manualnych, obserwacji i dialogu. Zarówno nauczyciel jak i architekt spotkali się na szkoleniu przygotowanym na NCK w Warszawie, gdzie mogli poznać się, wysłuchać omówienia scenariuszy i zaplanować swoją współpracę. Program zajęć został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.
OPIS I ZASADY EWALUACJI                                               Innowacja przewidziana jest na 10 spotkań z architektem (każde spotkanie to dwie godziny lekcyjne).
Podczas spotkań będziemy się zajmować następującą problematyką:
-ochrona przed wpływem żywiołów; czerpanie inspiracji ze świata natury; rozważne wykorzystywanie materiałów  i ochrona zasobów naturalnych  w budownictwie; podstawowe funkcje  i formy w architekturze;
-budzenie ciekawości najbliższego otoczenia, utożsamianie się ze swoim miejscem w otaczającej przestrzeni;
-odniesienie proporcji postrzeganych  w otoczeniu do proporcji ludzkiego ciała, pojęcie skali;
-zauważanie zjawisk związanych ze światłem i nazywanie zjawisk barwnych; rozróżnianie kolorów materiałów naturalnych i barwionych sztucznie; postrzeganie barw w różnym oświetleniu; subiektywność wrażeń barwnych;
-ćwiczenia dotyczące rozumienia przestrzeni dwu- i trójwymiarowej;
-jak to się dzieje, że budowle mogą  nie tylko „stać” ale i „wisieć”, „pływać” itp.;
-jak w sposób praktyczny, twórczy  i atrakcyjny łączyć architekturę budynku z otoczeniem; jak można mieszkać zdrowo i wygodnie, jednocześnie troszcząc się o środowisko przyrodnicze;
-potrzeby społeczności, funkcje i formy elementów najbliższego otoczenia, możliwości dokonywania zmian  w otoczeniu, budowanie wizji;
-dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, zabytki, środowisko zbudowane;
-kształtowanie przestrzeni wielofunkcyjnej z zachowaniem zasad ładu przestrzennego, dziedzictwa kulturowego i poszanowaniem zasobów  przyrodniczych.
Czas trwania innowacji: od września 2020r. do grudnia 2020r.                                                                                                            Innowacja nie wymaga dodatkowych środków finansowania. Pomoce zostaną zakupione ze środków NCK.
 Cele innowacji:
Celem innowacji ARCHI-PRZYGODY jest rozbudzenie wrażliwości  i kreatywności, poznanie przez dzieci i młodzież przestrzeni,  w której przebywają, docenienie tradycji architektonicznych, rozumienie  w jaki sposób  można tworzyć krajobraz kulturowy.
-wyjaśnienie terminów związanych  z architekturą, jako sztuką kształtowania przestrzeni.
-wielozmysłowe poznanie własnego otoczenia; zwrócenie uwagi  na współzależność człowiek  – środowisko życia.
-uświadomienie związku budowy anatomicznej człowieka z elementami otoczenia, nabywanie umiejętności przedstawiania obiektów w określonej skali, rozwój zdolności manualnych, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
-nazywanie kolorów, zwrócenie uwagi  na wrażenia barwne w otoczeniu, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
-ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, poznanie podstaw rysunku architektonicznego i modelowania, ćwiczenie umiejętności manualnych
-poznanie różnych rodzajów konstrukcji; uświadomienie wpływu materiałów budowlanych na formę architektoniczną; poznanie prostych technik budowania; poznanie warsztatu budowania formy zarówno w sposób „konstruktywistyczny”,  jak i „rzeźbiarski”.
-zwrócenie uwagi na jakość prozdrowotną, funkcjonalną i estetyczną środowiska mieszkaniowego  (zieleń, światło).
-określenie cech środowiska sprzyjającego uczeniu się.
-poznanie historii swojej okolicy  i jej mieszkańców; wprowadzenie  w zagadnienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym i ładzie przestrzennym; nabycie umiejętności krytycznej obserwacji i oceny otaczającej przestrzeni.
-uświadomienie oczekiwań wobec środowiska zurbanizowanego; zrozumienie zagadnień ładu przestrzennego; uwrażliwienie  na wartości krajobrazowe i zdrowotne,  jakie niesie obecność w mieście dużych obszarów terenów zielonych

 
Grudzień 2020
W bieżącym roku szkolnym klasa 3C brała udział w innowacji pedagogicznej „Archi-Przygody”. Autorem programu jest Narodowe Centrum Kultury. Archi-Przygody, to projekt, który zakłada współpracę architekta, nauczyciela i klasy w ramach szeroko pojętej edukacji architektonicznej.                                                                                           Przez 10 tygodni, od września do listopada, klasę 3C odwiedzała p. Maria Danielak, która wprowadzała uczniów w tajniki pracy architekta. Uczniowie dowiedzieli się, jakie specjalizacje może wybrać w swojej pracy architekt, poznali różne pojęcia związane z architekturą, a przede wszystkim sami mogli zamienić się w architektów, budując swoje makiety, konstrukcje, projektując ogrody, miasto, ulepszając szkołę. Wiele czasu poświęcono także rozmowom o tym, jak architektura wpływa na nasze życie, jak ważne jest mądre gospodarowanie przestrzenią.                  Bardzo dziękujemy pani Marysi, za cierpliwość, świetne pomysłu i gotowość odpowiadania na tysiąc pytań, oraz Narodowemu Centrum Kultury, za przeszkolenie nauczyciela i architekta, oraz wspaniałe materiały do tworzenia wszystkich projektów.
Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii z dokumentacją dzieł klasy 3C.

Do 2 000 klas pierwszych na początku października dotrze paczka-my swoją już  dzisiaj otworzyliśmy,  są w niej

 •  pakiet materiałów i pomocy do pracy z serii Czytam Sobie. Można korzystać z naszych podpowiedzi i scenariuszy pracy do książek, ale najważniejsza jest inicjatywa własna wychowawców. 

  Uczniowie otrzymają: jedną z dziesięciu książek z serii Czytam sobie, koło Zabaw Młodych Czytelników  – do zaaranżowania w przestrzeni klasy, karty czytelnika dla uczniów, zakładki do książek, plany lekcji, magnesy, dyplomy.

  Nauczyciel otrzyma: certyfikat udziału w Akcji Czytam sobie. Pierwsza klasa!, zestaw  książek z serii Czytam sobie, zawieszkę na drzwi sali lekcyjnej, dostęp do scenariuszy lekcji w oparciu o otrzymane książki opublikowane na stronie www.czytamsobie.pl. 

  Rodzice otrzymają poradnik: “Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”

 •  

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”     międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III 

  Innowacja prowadzona w klasach I a  i IIIb  przez Magdalenę Pietsch, Justynę Wójcik i Agnieszkę Szczukowską                  

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.
W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe  i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.
Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 23 września 2020 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
 1. Cele innowacji                                                   
 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
 
 
 
STYCZEŃ 2021
Klasa Ia zakończyła realizację I modułu międzynarodowego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, w którym wraz z Małą Chmurką uczniowie poznawali krainę drzew. Przed nami kolejny moduł i kolejna książka. Tym razem Mała Chmurka zaprosi dzieci do krainy śniegu. 
Projekt opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostają wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

   „Dobrze Jemy Ze Szkołą na Widelcu”     

  Projekt realizowany w klasie Ic przez Magdalenę Zielińską

Projekt – Edukacja żywieniowo-kulinarna to połączenie przekazywania wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad zdrowego odżywiania, sposobu komponowania diety, wiedzy dotyczącej tego w jaki sposób mądrze robić zakupy, ale i tego jak jedzenie wpływa na nasz organizm z praktycznymi zajęciami, dzięki którym dzieci zdobywają praktyczne umiejętności takie jak krojenie, siekanie, poznają sprzęty kuchenne, uczą się zasad higieny i pracy w kuchni.

W ramach programu „Dobrze jemy” 21.10.2020 r. klasa Ic licząca 18 osób brała udział w lekcji „Dlaczego jedzenie jest ważne?”. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z piramidą żywienia i zasadami komponowania posiłków jako niezbędnych czynników prawidłowego rozwoju i zachowania zdrowia, zrozumienie potrzeby ograniczania spożywania cukru, a także zrozumienie roli, jaką pełnią składniki mineralne i witaminy Na początek uczniowie wysłuchali opowiadania o Eli i Jasiu. Następnie przeprowadziliśmy burzę mózgów dotyczącego tego, dlaczego musimy jeść? Uczniowie rozwiązali karty pracy „Znalezione w ogródku”. Zapoznali się z budową warzyw i owoców przyniesionych do szkoły, były to jabłka, śliwki, gruszki, pomidor, koper, rzodkiewka. Po zapoznaniu się z budową wybranych owoców i warzyw każdy uczeń zjadł to, na co miał ochotę . Degustacja sprawiła dzieciom dużo radości. Następnym zadaniem, które wykonaliśmy było odgadywanie zagadek o wybranych warzywach i owocach. Na koniec uczniowie zapoznali się z piramidą żywienia , wykonali karty pracy ” Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży” i zasadami komponowania posiłków., którą później wywiesili na swoich lodówkach w domach.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA                    „JESTEM BEZPIECZNY W SIECI”

Innowacja realizowana w klasie IIa przez Halinę Konieczną

Powszechność dostępu Internetu oraz do nowoczesnych mediów sprawiła, że coraz więcej dzieci i młodzieży
 i korzysta z Internetu. Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się także skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci. Korzystanie
 z Internetu przez dzieci może wiązać się wieloma kategoriami zagrożeń.  Akty cyberprzemocy przyjmują formy: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających lub kompromitujących zdjęć i filmów, jak również podszywanie się pod cudzą tożsamość.                                                                  Inspiracją do opracowania innowacji „Jestem bezpieczny  
w Sieci” stały się spostrzeżenia nauczycieli dotyczące aktywności uczniów w Internecie oraz refleksje nad tym  
z jakimi zagrożeniami młodzi ludzie mogą się zetknąć podczas korzystania z Internetu.
Cele innowacji:
 1. Zapoznanie uczniów ze wskazówkami bezpiecznego korzystania z Internetu. Uświadomienie roli ograniczonego zaufania do tego, co znajduje się w sieci. Poznanie zagrożeń związanych z Internetem i ich unikania. Wdrażanie do bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu  poprzez realizację zajęć według scenariuszy dostępnych na sieciaki.pl; udział w inicjatywie „Dzień Bezpiecznego Internetu” organizowanej przez NASK, udział w programie „Asy Internetu” i realizacja lekcji w oparciu o dostarczone materiały prze Asyinternetu.szkolazklasa.org.pl
2.Upowszechnienie zasad właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu na podstawie materiałów edukacyjnych opracowanych i udostępnianych przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.
 3.Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy o zagrożeniach wynikających z używania komputera na podstawie materiału zawartego w ulotce umieszczonej na stronie internetowej szkoły:sp17.pl
4.Kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach   
z innymi oraz umożliwiających świadome unikanie zagrożeń, a także radzenie sobie z nimi
 

 INNOWACJA PEDAGOGICZNA „KLUB PIRATA”

Osoba odpowiedzialna: Marta Rybicka-Grzesiak/Kapitan

Grupa do której jest skierowana innowacja: dzieci z klas 1- grupy „a” i „b” uczęszczające na świetlicę szkolną/ Załoga
Czas trwania innowacji: październik2020-czerwiec 2021
Nazwa Klubu wzięła się z fascynacji grupy świetlicowej książką Willa i Mary Pope Osborne „Piraci i wyspa skarbów”, na jej podstawie dzieci wraz z nauczycielem wybrały temat Klubu.
Struktura pracy „Klubu Pirata” jest oparta na trzypoziomowej integracji dziecka pierwszorocznego wchodzącego w nowe środowisko społeczne, ale też kulturalne, jakim jest placówka szkolna. Pierwszy poziom zakłada integrację wewnątrz grupy, bazujemy tu na imprezach tematycznych, specjalnych dniach, a w czasie lockdownu na zabawach plastycznych. Ogólnie mowa tu o zadaniach rozwijających własne predyspozycje i talenty dziecka, umiejętność pracy w grupie a w końcu wytwarzających poczucie przynależności do małej grupy społecznej.
Poziom drugi zakłada integrację wewnątrz placówki szkolnej, wnikliwe poznanie szkoły i jej pracowników, pozostałych uczniów, uczestników życia szkolnego-wszystkich z którymi dziecko styka się na co dzień w nowej przestrzeni. Zakłada się na tym poziomie kreowanie sytuacji w codzienności szkolnej, w jej przestrzeni i społeczności, rozwijające głównie cechy sprawczości i poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania. Poziom ten cechuje pojawienie się „agentów” grupy w postaci pluszowych krasnali ze skrzynią na skarby i lunetą, z pomocą których dzieci rozsyłają ustalone zadania do wybranych odbiorców i oczekując informacji zwrotnych nabywają wiele umiejętności społecznych potrzebnych do pracy na trzecim poziomie.
Poziom trzeci zakłada integrację na zewnątrz placówki – podejmowanie inicjatyw prospołecznych poza szkołą, gry terenowe realnie angażujące i odkrywające środowisko przyszkolne, tj, jak placówki Zespołu Edukacyjnego nr 2, placówki naukowe typu Uniwersytet Zielonogórski, kulturalne, administracyjne miasta Zielona Góra itp. Ostatnim etapem poziomu trzeciego integracji grupy jest podejmowanie działań angażujących środowisko dalekie – np. nawiązanie kontaktu z autorami książki „Piraci..”, odnalezienie podobnych klubów na całym świecie przy pomocy internetu, wymiana doświadczeń, promocja szkoły, rozwijanie i wykorzystywanie w praktyce umiejętności nabytych przez dzieci w ciągu trwania innowacji. Działalność „Klubu Pirata” jest związana ze świetlicą szkolną i będzie dokumentowana na stronie internetowej szkoły.
 
 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „EMOCJA”

Projekt realizowany w klasie Ib przez Joannę Gruszecką

Głównym założeniem naszego projektu jest pokazanie dzieciom i młodzieży- że emocje i ich wyrażanie, nauka języka emocji jest bardzo ważne, gdyż nie tylko pozwala nam zrozumieć samych siebie lecz również drugą osobę.
Dlatego aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka, powstał nasz projekt.

Współpracujemy z :
 • Anną Brych- założycielką Szkoleń z Wyobraźnią
 • Małgorzatą Kudlińską-Hirczyn- Zespół Szkolno-Wychowawczy im.B.Prusa w Grodkowie
 • Alicją Biernacką- założycielką Terapeutycznego ABC
 • Integracyjną Szkołą Sobotnią im. Gen.Wł.Andersa w Bristolu
 • Bookarnik.pl
 • Ewą Plummer założycielką Klub Nauczyciela
 • Darią Wilkinson- Bliżej Polskiej Szkoły Sobotniej
 • Sławomirą Wiśniewską i Izabelą Olendzki z Czytam i mówię po polsku- księgarnia internetowa
Cele ogólne projektu:

• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec drugiego człowieka
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie drugiej osoby.
• Wychowanie do wartości takich jak wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Cele szczegółowe:

• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja” oraz akcji dodatkowych takich jak Kartki z Iskierkami Emocji oraz Przygoda Kolorowej Skarpety.
• Rozwijanie kompetencji posługiwania się językiem emocji.
• Kształtowanie postaw empatii wobec innych ludzi.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do drugiej osoby.
• Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.
Okres realizacji
Od 1 września 2020 do 13 czerwca 2021 roku.

Metody i formy realizacji projektu:
• czynne,
• słowne,
• oglądowe,· twórcze,
• zadań stawianych do wykonania,

• grupowa,
• indywidualna.

EDUSENSORYKA™

 Autor: Marta Kluska we współpracy z Anną Krenc, Magdaleną Przybysz i Weroniką Grochowską (Edukreatywne S.C.) Innowacja realizowana w klasie IIa

Przedmiot: Elementy programu realizowane w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych Rodzaj innowacji: innowacja programowo-  metodyczna                                             Forma zajęć innowacyjnych: Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć lekcyjnych.                                                   Data wprowadzenia innowacji: 08.02.2021
 Data zakończenia innowacji: 14.06.2021
EDUSENSORYKA™ to autorski program edukacyjny, który bazuje na założeniach teorii integracji sensorycznej oraz multisensorycznym podejściu do nauki. Edusensoryka™ 
to kompleksowe narzędzie do rozwijania i stymulowania zmysłów, usprawnienia procesu zapamiętywania i budowania motywacji oraz pozytywnego nastawienia do nauki.
 
 • Założenia ogólne                                                                                Główne założenia zajęć:
 
 • Edusensoryka™ to zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku 5-14 lat.
 • Edusensoryka™ może być prowadzona w ramach zajęć dodatkowych, terapeutycznych lub jako część obowiązkowych zajęć dydaktycznych – w formie ćwiczeń śródlekcyjnych.
 • Bazując na różnego typu ćwiczeniach, projektach plastycznych i naukowych, aktywnościach indywidualnych i grupowych, Edusensoryka™ stymuluję wszystkie zmysły, przez co przyczynia się do tworzenia nowych połączeń między synapsami nerwowymi, które powstają w wyniku interakcji pomiędzy organizmem
  a środowiskiem. Dzięki temu procesy myślowe przebiegają sprawniej
  i są efektywniejsze.
   Cele innowacji
 Cel główny: Usprawnienie integracji sensorycznej w celu zapewnienia harmonijnego  i wielokierunkowego rozwoju oraz doskonalenia umiejętności szkolnych.
Cele szczegółowe:                                                                                     stymulacja wszystkich zmysłów,
 • aktywizowanie wielu kanałów sensorycznych w celu lepsze przetwarzania informacji nabytych podczas nauki,
 • wzrost wiary we własne możliwości,
 • rozwój twórczego myślenia i kreatywności,
 • wzrost efektywności nauczania,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się,
 • zwiększenie motywacji i przyjemności z uczenia się,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej ucznió
 
 • Metody pracy
 
 • metody stymulujące ciekawość poznawczą i myślenie pytajne,
 • eksperymenty z zakresu nauk ścisłych,
 • projekty plastyczne,
 • metoda gier dydaktycznych,
 • uczenie się przez działanie.
 
 • Formy pracy
 
 • praca grupowa (praca osoby prowadzącej zajęcia ze wszystkimi uczestnikami),
 • praca w małych zespołach (3 – 4 osobowych),
 • praca indywidualna (jednolita, zróżnicowana),
 • praca w parach.
 
 • Przewidywane osiągnięcia uczniów (korzyści wdrożenia innowacji)
 
 • Zostanie zapewniony harmonijny i wielopłaszczyznowy rozwój uczniów.
 • Zwiększy się ciekawość poznawcza uczniów.
 • Zajęcia dydaktyczne staną się dla uczniów atrakcyjniejsze i bardziej angażujące.
 • Efektywność nauczania wzrośnie.
 • Zwiększy się kreatywność ucznió
 • Zwiększy się motywacja uczniów do
 
 • Ewaluacja
 
 • Program Edusensoryka™ zakłada systematyczną, bieżącą ewaluację zajęć poprzez obserwowanie postępów uczestników zajęć.
 • Na zakończenie zajęć przeprowadzona zostanie ankieta ewaluacyjna (wśród uczestników zajęć).
 • Szczegółowa analiza wyników ankiety ewaluacyjnej oraz ocena postępów uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów oraz zaplanować dalsze działania.
 • Wszystkie wnioski  i  wyniki   analiz   ankiet   ewaluacyjnych   zostaną  opracowane w sprawozdaniu i przedstawione dyrektorowi szkoły.
 

 

Scroll to Top