Innowacje i projekty 2020


Do 2 000 klas pierwszych na początku października dotrze paczka-my swoją już  dzisiaj otworzyliśmy,  są w niej

 •  pakiet materiałów i pomocy do pracy z serii Czytam Sobie. Można korzystać z naszych podpowiedzi i scenariuszy pracy do książek, ale najważniejsza jest inicjatywa własna wychowawców. 

  Uczniowie otrzymają: jedną z dziesięciu książek z serii Czytam sobie, koło Zabaw Młodych Czytelników  – do zaaranżowania w przestrzeni klasy, karty czytelnika dla uczniów, zakładki do książek, plany lekcji, magnesy, dyplomy.

  Nauczyciel otrzyma: certyfikat udziału w Akcji Czytam sobie. Pierwsza klasa!, zestaw  książek z serii Czytam sobie, zawieszkę na drzwi sali lekcyjnej, dostęp do scenariuszy lekcji w oparciu o otrzymane książki opublikowane na stronie www.czytamsobie.pl. 

  Rodzice otrzymają poradnik: “Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”

 •  

ARCHI-PRZYGODY

Innowacja realizowana w klasie 3c  przez Katarzynę Walków
Z zakresu edukacji architektonicznej, przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą, a także wprowadzających w kulturę życia społecznego.
Edukacja architektoniczna jest kojarzona z jednorazowymi wydarzeniami, warsztatami, akcjami czy lekcjami muzealnymi. Rola tego typu wydarzeń jest ważna, ale budowanie wrażliwości dotyczącej otoczenia powinno być procesem powszechnym, trwałym, bardziej uświadomionym i sprofesjonalizowanym.
Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia procesu projektowania i  realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznych i środowiska naturalnego.
Zajęcia prowadzone są we współpracy nauczyciela oraz architekta zatrudnionego przez Narodowe Centrum Kultury w wyniku otwartego naboru zgłoszeń. Scenariusze zajęć skupione są przede wszystkim na aktywnościach opartych na pracy zespołowej, zadaniach indywidualnych, ćwiczeniach manualnych, obserwacji i dialogu. Zarówno nauczyciel jak i architekt spotkali się na szkoleniu przygotowanym na NCK w Warszawie, gdzie mogli poznać się, wysłuchać omówienia scenariuszy i zaplanować swoją współpracę. Program zajęć został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.
OPIS I ZASADY EWALUACJI                                               Innowacja przewidziana jest na 10 spotkań z architektem (każde spotkanie to dwie godziny lekcyjne).
Podczas spotkań będziemy się zajmować następującą problematyką:
-ochrona przed wpływem żywiołów; czerpanie inspiracji ze świata natury; rozważne wykorzystywanie materiałów  i ochrona zasobów naturalnych  w budownictwie; podstawowe funkcje  i formy w architekturze;
-budzenie ciekawości najbliższego otoczenia, utożsamianie się ze swoim miejscem w otaczającej przestrzeni;
-odniesienie proporcji postrzeganych  w otoczeniu do proporcji ludzkiego ciała, pojęcie skali;
-zauważanie zjawisk związanych ze światłem i nazywanie zjawisk barwnych; rozróżnianie kolorów materiałów naturalnych i barwionych sztucznie; postrzeganie barw w różnym oświetleniu; subiektywność wrażeń barwnych;
-ćwiczenia dotyczące rozumienia przestrzeni dwu- i trójwymiarowej;
-jak to się dzieje, że budowle mogą  nie tylko „stać” ale i „wisieć”, „pływać” itp.;
-jak w sposób praktyczny, twórczy  i atrakcyjny łączyć architekturę budynku z otoczeniem; jak można mieszkać zdrowo i wygodnie, jednocześnie troszcząc się o środowisko przyrodnicze;
-potrzeby społeczności, funkcje i formy elementów najbliższego otoczenia, możliwości dokonywania zmian  w otoczeniu, budowanie wizji;
-dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, zabytki, środowisko zbudowane;
-kształtowanie przestrzeni wielofunkcyjnej z zachowaniem zasad ładu przestrzennego, dziedzictwa kulturowego i poszanowaniem zasobów  przyrodniczych.
Czas trwania innowacji: od września 2020r. do grudnia 2020r.                                                                                                            Innowacja nie wymaga dodatkowych środków finansowania. Pomoce zostaną zakupione ze środków NCK.
 Cele innowacji:
Celem innowacji ARCHI-PRZYGODY jest rozbudzenie wrażliwości  i kreatywności, poznanie przez dzieci i młodzież przestrzeni,  w której przebywają, docenienie tradycji architektonicznych, rozumienie  w jaki sposób  można tworzyć krajobraz kulturowy.
-wyjaśnienie terminów związanych  z architekturą, jako sztuką kształtowania przestrzeni.
-wielozmysłowe poznanie własnego otoczenia; zwrócenie uwagi  na współzależność człowiek  – środowisko życia.
-uświadomienie związku budowy anatomicznej człowieka z elementami otoczenia, nabywanie umiejętności przedstawiania obiektów w określonej skali, rozwój zdolności manualnych, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
-nazywanie kolorów, zwrócenie uwagi  na wrażenia barwne w otoczeniu, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
-ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, poznanie podstaw rysunku architektonicznego i modelowania, ćwiczenie umiejętności manualnych
-poznanie różnych rodzajów konstrukcji; uświadomienie wpływu materiałów budowlanych na formę architektoniczną; poznanie prostych technik budowania; poznanie warsztatu budowania formy zarówno w sposób „konstruktywistyczny”,  jak i „rzeźbiarski”.
-zwrócenie uwagi na jakość prozdrowotną, funkcjonalną i estetyczną środowiska mieszkaniowego  (zieleń, światło).
-określenie cech środowiska sprzyjającego uczeniu się.
-poznanie historii swojej okolicy  i jej mieszkańców; wprowadzenie  w zagadnienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym i ładzie przestrzennym; nabycie umiejętności krytycznej obserwacji i oceny otaczającej przestrzeni.
-uświadomienie oczekiwań wobec środowiska zurbanizowanego; zrozumienie zagadnień ładu przestrzennego; uwrażliwienie  na wartości krajobrazowe i zdrowotne,  jakie niesie obecność w mieście dużych obszarów terenów zielonych

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”     międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III 

  Innowacja prowadzona w klasach I a  i IIIb  przez Magdalenę Pietsch, Justynę Wójcik i Agnieszkę Szczukowską                  

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.
W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe  i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.
Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 23 września 2020 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
 1. Cele innowacji                                                   
 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
 
 
 

   „Dobrze Jemy Ze Szkołą na Widelcu”     

  Projekt realizowany w klasie Ic przez Magdalenę Zielińską

Projekt – Edukacja żywieniowo-kulinarna to połączenie przekazywania wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad zdrowego odżywiania, sposobu komponowania diety, wiedzy dotyczącej tego w jaki sposób mądrze robić zakupy, ale i tego jak jedzenie wpływa na nasz organizm z praktycznymi zajęciami, dzięki którym dzieci zdobywają praktyczne umiejętności takie jak krojenie, siekanie, poznają sprzęty kuchenne, uczą się zasad higieny i pracy w kuchni.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA                    „JESTEM BEZPIECZNY W SIECI”

Innowacja realizowana w klasie IIa przez Halinę Konieczną

Powszechność dostępu Internetu oraz do nowoczesnych mediów sprawiła, że coraz więcej dzieci i młodzieży
 i korzysta z Internetu. Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się także skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci. Korzystanie
 z Internetu przez dzieci może wiązać się wieloma kategoriami zagrożeń.  Akty cyberprzemocy przyjmują formy: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających lub kompromitujących zdjęć i filmów, jak również podszywanie się pod cudzą tożsamość.                                                                  Inspiracją do opracowania innowacji „Jestem bezpieczny  
w Sieci” stały się spostrzeżenia nauczycieli dotyczące aktywności uczniów w Internecie oraz refleksje nad tym  
z jakimi zagrożeniami młodzi ludzie mogą się zetknąć podczas korzystania z Internetu.
Cele innowacji:
 1. Zapoznanie uczniów ze wskazówkami bezpiecznego korzystania z Internetu. Uświadomienie roli ograniczonego zaufania do tego, co znajduje się w sieci. Poznanie zagrożeń związanych z Internetem i ich unikania. Wdrażanie do bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu  poprzez realizację zajęć według scenariuszy dostępnych na sieciaki.pl; udział w inicjatywie „Dzień Bezpiecznego Internetu” organizowanej przez NASK, udział w programie „Asy Internetu” i realizacja lekcji w oparciu o dostarczone materiały prze Asyinternetu.szkolazklasa.org.pl
2.Upowszechnienie zasad właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu na podstawie materiałów edukacyjnych opracowanych i udostępnianych przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.
 3.Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy o zagrożeniach wynikających z używania komputera na podstawie materiału zawartego w ulotce umieszczonej na stronie internetowej szkoły:sp17.pl
4.Kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach   
z innymi oraz umożliwiających świadome unikanie zagrożeń, a także radzenie sobie z nimi
 

 INNOWACJA PEDAGOGICZNA „KLUB PIRATA”

Osoba odpowiedzialna: Marta Rybicka-Grzesiak/Kapitan

Grupa do której jest skierowana innowacja: dzieci z klas 1- grupy „a” i „b” uczęszczające na świetlicę szkolną/ Załoga
Czas trwania innowacji: październik2020-czerwiec 2021
Nazwa Klubu wzięła się z fascynacji grupy świetlicowej książką Willa i Mary Pope Osborne „Piraci i wyspa skarbów”, na jej podstawie dzieci wraz z nauczycielem wybrały temat Klubu.
Struktura pracy „Klubu Pirata” jest oparta na trzypoziomowej integracji dziecka pierwszorocznego wchodzącego w nowe środowisko społeczne, ale też kulturalne, jakim jest placówka szkolna. Pierwszy poziom zakłada integrację wewnątrz grupy, bazujemy tu na imprezach tematycznych, specjalnych dniach, a w czasie lockdownu na zabawach plastycznych. Ogólnie mowa tu o zadaniach rozwijających własne predyspozycje i talenty dziecka, umiejętność pracy w grupie a w końcu wytwarzających poczucie przynależności do małej grupy społecznej.
Poziom drugi zakłada integrację wewnątrz placówki szkolnej, wnikliwe poznanie szkoły i jej pracowników, pozostałych uczniów, uczestników życia szkolnego-wszystkich z którymi dziecko styka się na co dzień w nowej przestrzeni. Zakłada się na tym poziomie kreowanie sytuacji w codzienności szkolnej, w jej przestrzeni i społeczności, rozwijające głównie cechy sprawczości i poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania. Poziom ten cechuje pojawienie się „agentów” grupy w postaci pluszowych krasnali ze skrzynią na skarby i lunetą, z pomocą których dzieci rozsyłają ustalone zadania do wybranych odbiorców i oczekując informacji zwrotnych nabywają wiele umiejętności społecznych potrzebnych do pracy na trzecim poziomie.
Poziom trzeci zakłada integrację na zewnątrz placówki – podejmowanie inicjatyw prospołecznych poza szkołą, gry terenowe realnie angażujące i odkrywające środowisko przyszkolne, tj, jak placówki Zespołu Edukacyjnego nr 2, placówki naukowe typu Uniwersytet Zielonogórski, kulturalne, administracyjne miasta Zielona Góra itp. Ostatnim etapem poziomu trzeciego integracji grupy jest podejmowanie działań angażujących środowisko dalekie – np. nawiązanie kontaktu z autorami książki „Piraci..”, odnalezienie podobnych klubów na całym świecie przy pomocy internetu, wymiana doświadczeń, promocja szkoły, rozwijanie i wykorzystywanie w praktyce umiejętności nabytych przez dzieci w ciągu trwania innowacji. Działalność „Klubu Pirata” jest związana ze świetlicą szkolną i będzie dokumentowana na stronie internetowej szkoły.