Innowacje i projekty 2020


Do 2 000 klas pierwszych na początku października dotrze paczka-my swoją już  dzisiaj otworzyliśmy,  są w niej

 •  pakiet materiałów i pomocy do pracy z serii Czytam Sobie. Można korzystać z naszych podpowiedzi i scenariuszy pracy do książek, ale najważniejsza jest inicjatywa własna wychowawców. 

  Uczniowie otrzymają: jedną z dziesięciu książek z serii Czytam sobie, koło Zabaw Młodych Czytelników  – do zaaranżowania w przestrzeni klasy, karty czytelnika dla uczniów, zakładki do książek, plany lekcji, magnesy, dyplomy.

  Nauczyciel otrzyma: certyfikat udziału w Akcji Czytam sobie. Pierwsza klasa!, zestaw  książek z serii Czytam sobie, zawieszkę na drzwi sali lekcyjnej, dostęp do scenariuszy lekcji w oparciu o otrzymane książki opublikowane na stronie www.czytamsobie.pl. 

  Rodzice otrzymają poradnik: “Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”

 •  

ARCHI-PRZYGODY

Innowacja realizowana w klasie 3c  przez Katarzynę Walków
Z zakresu edukacji architektonicznej, przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą, a także wprowadzających w kulturę życia społecznego.
Edukacja architektoniczna jest kojarzona z jednorazowymi wydarzeniami, warsztatami, akcjami czy lekcjami muzealnymi. Rola tego typu wydarzeń jest ważna, ale budowanie wrażliwości dotyczącej otoczenia powinno być procesem powszechnym, trwałym, bardziej uświadomionym i sprofesjonalizowanym.
Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia procesu projektowania i  realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznych i środowiska naturalnego.
Zajęcia prowadzone są we współpracy nauczyciela oraz architekta zatrudnionego przez Narodowe Centrum Kultury w wyniku otwartego naboru zgłoszeń. Scenariusze zajęć skupione są przede wszystkim na aktywnościach opartych na pracy zespołowej, zadaniach indywidualnych, ćwiczeniach manualnych, obserwacji i dialogu. Zarówno nauczyciel jak i architekt spotkali się na szkoleniu przygotowanym na NCK w Warszawie, gdzie mogli poznać się, wysłuchać omówienia scenariuszy i zaplanować swoją współpracę. Program zajęć został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.
OPIS I ZASADY EWALUACJI                                               Innowacja przewidziana jest na 10 spotkań z architektem (każde spotkanie to dwie godziny lekcyjne).
Podczas spotkań będziemy się zajmować następującą problematyką:
-ochrona przed wpływem żywiołów; czerpanie inspiracji ze świata natury; rozważne wykorzystywanie materiałów  i ochrona zasobów naturalnych  w budownictwie; podstawowe funkcje  i formy w architekturze;
-budzenie ciekawości najbliższego otoczenia, utożsamianie się ze swoim miejscem w otaczającej przestrzeni;
-odniesienie proporcji postrzeganych  w otoczeniu do proporcji ludzkiego ciała, pojęcie skali;
-zauważanie zjawisk związanych ze światłem i nazywanie zjawisk barwnych; rozróżnianie kolorów materiałów naturalnych i barwionych sztucznie; postrzeganie barw w różnym oświetleniu; subiektywność wrażeń barwnych;
-ćwiczenia dotyczące rozumienia przestrzeni dwu- i trójwymiarowej;
-jak to się dzieje, że budowle mogą  nie tylko „stać” ale i „wisieć”, „pływać” itp.;
-jak w sposób praktyczny, twórczy  i atrakcyjny łączyć architekturę budynku z otoczeniem; jak można mieszkać zdrowo i wygodnie, jednocześnie troszcząc się o środowisko przyrodnicze;
-potrzeby społeczności, funkcje i formy elementów najbliższego otoczenia, możliwości dokonywania zmian  w otoczeniu, budowanie wizji;
-dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, zabytki, środowisko zbudowane;
-kształtowanie przestrzeni wielofunkcyjnej z zachowaniem zasad ładu przestrzennego, dziedzictwa kulturowego i poszanowaniem zasobów  przyrodniczych.
Czas trwania innowacji: od września 2020r. do grudnia 2020r.                                                                                                            Innowacja nie wymaga dodatkowych środków finansowania. Pomoce zostaną zakupione ze środków NCK.
 Cele innowacji:
Celem innowacji ARCHI-PRZYGODY jest rozbudzenie wrażliwości  i kreatywności, poznanie przez dzieci i młodzież przestrzeni,  w której przebywają, docenienie tradycji architektonicznych, rozumienie  w jaki sposób  można tworzyć krajobraz kulturowy.
-wyjaśnienie terminów związanych  z architekturą, jako sztuką kształtowania przestrzeni.
-wielozmysłowe poznanie własnego otoczenia; zwrócenie uwagi  na współzależność człowiek  – środowisko życia.
-uświadomienie związku budowy anatomicznej człowieka z elementami otoczenia, nabywanie umiejętności przedstawiania obiektów w określonej skali, rozwój zdolności manualnych, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
-nazywanie kolorów, zwrócenie uwagi  na wrażenia barwne w otoczeniu, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
-ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, poznanie podstaw rysunku architektonicznego i modelowania, ćwiczenie umiejętności manualnych
-poznanie różnych rodzajów konstrukcji; uświadomienie wpływu materiałów budowlanych na formę architektoniczną; poznanie prostych technik budowania; poznanie warsztatu budowania formy zarówno w sposób „konstruktywistyczny”,  jak i „rzeźbiarski”.
-zwrócenie uwagi na jakość prozdrowotną, funkcjonalną i estetyczną środowiska mieszkaniowego  (zieleń, światło).
-określenie cech środowiska sprzyjającego uczeniu się.
-poznanie historii swojej okolicy  i jej mieszkańców; wprowadzenie  w zagadnienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym i ładzie przestrzennym; nabycie umiejętności krytycznej obserwacji i oceny otaczającej przestrzeni.
-uświadomienie oczekiwań wobec środowiska zurbanizowanego; zrozumienie zagadnień ładu przestrzennego; uwrażliwienie  na wartości krajobrazowe i zdrowotne,  jakie niesie obecność w mieście dużych obszarów terenów zielonych

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”     międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III 

  Innowacja prowadzona w klasach I a  i IIIb  przez Magdalenę Pietsch, Justynę Wójcik i Agnieszkę Szczukowską                  

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.
W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe  i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.
Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 23 września 2020 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
 1. Cele innowacji                                                   
 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
 
 
 

   „Dobrze Jemy Ze Szkołą na Widelcu”     

  Projekt realizowany w klasie Ic przez Magdalenę Zielińską

Projekt – Edukacja żywieniowo-kulinarna to połączenie przekazywania wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad zdrowego odżywiania, sposobu komponowania diety, wiedzy dotyczącej tego w jaki sposób mądrze robić zakupy, ale i tego jak jedzenie wpływa na nasz organizm z praktycznymi zajęciami, dzięki którym dzieci zdobywają praktyczne umiejętności takie jak krojenie, siekanie, poznają sprzęty kuchenne, uczą się zasad higieny i pracy w kuchni.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA                    „JESTEM BEZPIECZNY W SIECI”

Innowacja realizowana w klasie IIa przez Halinę Konieczną

Powszechność dostępu Internetu oraz do nowoczesnych mediów sprawiła, że coraz więcej dzieci i młodzieży
 i korzysta z Internetu. Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się także skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci. Korzystanie
 z Internetu przez dzieci może wiązać się wieloma kategoriami zagrożeń.  Akty cyberprzemocy przyjmują formy: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających lub kompromitujących zdjęć i filmów, jak również podszywanie się pod cudzą tożsamość.                                                                  Inspiracją do opracowania innowacji „Jestem bezpieczny  
w Sieci” stały się spostrzeżenia nauczycieli dotyczące aktywności uczniów w Internecie oraz refleksje nad tym  
z jakimi zagrożeniami młodzi ludzie mogą się zetknąć podczas korzystania z Internetu.
Cele innowacji:
 1. Zapoznanie uczniów ze wskazówkami bezpiecznego korzystania z Internetu. Uświadomienie roli ograniczonego zaufania do tego, co znajduje się w sieci. Poznanie zagrożeń związanych z Internetem i ich unikania. Wdrażanie do bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu  poprzez realizację zajęć według scenariuszy dostępnych na sieciaki.pl; udział w inicjatywie „Dzień Bezpiecznego Internetu” organizowanej przez NASK, udział w programie „Asy Internetu” i realizacja lekcji w oparciu o dostarczone materiały prze Asyinternetu.szkolazklasa.org.pl
2.Upowszechnienie zasad właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu na podstawie materiałów edukacyjnych opracowanych i udostępnianych przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.
 3.Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy o zagrożeniach wynikających z używania komputera na podstawie materiału zawartego w ulotce umieszczonej na stronie internetowej szkoły:sp17.pl
4.Kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach   
z innymi oraz umożliwiających świadome unikanie zagrożeń, a także radzenie sobie z nimi