Egzamin ósmoklasisty 2023/2024

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Harmonogram

           Termin główny

1. język polski 14 maja 2024 r. (wtorek) –godz. 9:00

2. matematyka 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

           Termin dodatkowy

1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

 

3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

3 lipca 2024 r.

 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów

 

Czas trwania w minutach

 

arkusz standardowy

przedłużenie dla osób

z dostosowaniami

arkusz

dla  

cudzoziemców

język polski

120 minut

do 180 minut

matematyka

100 minut

do 150 minut

język obcy nowożytny

90 minut

                            do 135 minut

DODATKOWE INFORMACJE
 
  • EGZAMIN JEST OBOWIĄZKOWY I NIE MA PROGU ZDAWALNOŚCI.
 
  • ÓSMOKLASISTA przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy.
*Wynik egzaminu z każdego przedmiotu jest przedstawiony w procentach i w skali centylowej.
Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.
Wynik w skali centylowej to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali                      z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń.
  • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej albo laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanym z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

 

  • Ważne terminy:
do  2 października 2023 r. rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;
-W przypadku uczniów – obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w klasie VIII szkoły podstawowej po 30 września 2022 r., deklarację  składa się w terminie do 15 marca 2024 r.
-Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 14 lutego 2024 r., pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
-W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż do 30 kwietnia 2024  r., informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka  tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
-do 16 października 2023 r. rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
-Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie 
o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3  dni roboczych od dnia otrzymania informacji, nie później jednak niż do 24 listopada 2023 r
 

 

 
 

FILMY INFORMACYJNE O EGZAMINIE:

 

https://www.oke.poznan.pl/cms,5177,filmy_informacyjne_o_egzaminie_osmoklasisty.htm

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_polski.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_matematyka.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_angielski.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_niemiecki.pdf

JAK PRACOWAĆ Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

 

Język polski
https://www.youtube.com/watch?v=wjW8uUeSIkU&feature=emb_title  Trening czyni mistrza cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=-CkuZ-5tRIU&feature=emb_title     Trening czyni mistrza cz.2
https://www.youtube.com/watch?v=RhK8QPBwiNc&feature=emb_title  Trening czyni mistrza cz. 3
 
Matematyka
https://www.youtube.com/watch?v=ulppQqW7dZg&feature=emb_title    Trening czyni mistrza cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=XQJBlz0KL3Q&feature=emb_title      Trening czyni mistrza cz.2
https://www.youtube.com/watch?v=hymSU4edx5s&feature=emb_title     Trening czyni mistrza cz. 3