Egzamin ósmoklasisty 2021/2022

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – OBEJRZYJ PREZENTACJĘ

Ważne informacje o egzaminie znajdziesz TUTAJ

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Harmonogram

           Termin główny

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) –godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

           Termin dodatkowy

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

 

1 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

8 lipca 2022 r.

 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów

 

Czas trwania w minutach

 

arkusz standardowy

przedłużenie dla osób

z dostosowaniami

arkusz

dla  

cudzoziemców

język polski

120 minut

do 180 minut

matematyka

100 minut

do 150 minut

język obcy nowożytny

90 minut

                            do 135 minut

DODATKOWE INFORMACJE
 
  • EGZAMIN JEST OBOWIĄZKOWY I NIE MA PROGU ZDAWALNOŚCI.
 
  • ÓSMOKLASISTA przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy.
*Wynik egzaminu z każdego przedmiotu jest przedstawiony w procentach i w skali centylowej.
Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.
Wynik w skali centylowej to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali                      z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń.
  • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej albo laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanym z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

 

  • Ważne terminy:
do 30 września 2021 r. rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;
do 15 października 2021 r. rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
do 20 listopada 2021 r. szkoła ma obowiązek poinformować na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach;
do 25 listopada 2021 r. rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną;
do 24 lutego 2022 r. rodzice składają pisemną informację o zmianie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, złożonej do 30 września 2021 r.

FILMY INFORMACYJNE O EGZAMINIE:

 

https://www.oke.poznan.pl/cms,5177,filmy_informacyjne_o_egzaminie_osmoklasisty.htm

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_polski.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_matematyka.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_angielski.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_niemiecki.pdf

JAK PRACOWAĆ Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

 

Język polski
https://www.youtube.com/watch?v=wjW8uUeSIkU&feature=emb_title  Trening czyni mistrza cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=-CkuZ-5tRIU&feature=emb_title     Trening czyni mistrza cz.2
https://www.youtube.com/watch?v=RhK8QPBwiNc&feature=emb_title  Trening czyni mistrza cz. 3
 
Matematyka
https://www.youtube.com/watch?v=ulppQqW7dZg&feature=emb_title    Trening czyni mistrza cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=XQJBlz0KL3Q&feature=emb_title      Trening czyni mistrza cz.2
https://www.youtube.com/watch?v=hymSU4edx5s&feature=emb_title     Trening czyni mistrza cz. 3