Egzamin ósmoklasisty 2020/2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Harmonogram

           Termin główny

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) –godz. 9:00

 

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

           Termin dodatkowy

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

 

2 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

9 lipca 2021 r.

 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów

 

Czas trwania w minutach

 

arkusz standardowy

przedłużenie dla osób

z dostosowaniami

arkusz

dla  

cudzoziemców

język polski

120 minut

do 180 minut

matematyka

100 minut

do 150 minut

język obcy nowożytny

90 minut

                            do 135 minut

DODATKOWE INFORMACJE

 

  • EGZAMIN JEST OBOWIĄZKOWY I NIE MA PROGU ZDAWALNOŚCI.

 

  • ÓSMOKLASISTA przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy.

*Wynik egzaminu z każdego przedmiotu jest przedstawiony w procentach i w skali centylowej.

Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.

Wynik w skali centylowej to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby       całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń.

 

  • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej albo laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanym z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

 

  • Ważne terminy:

do 30 września 2020 r. rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;

do 15 października 2020 r. rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;

do 20 listopada 2020 r. szkoła ma obowiązek poinformować na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach;

do 25 listopada 2020 r. rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną;

do 25 lutego 2021 r. rodzice składają pisemną informację o zmianie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, złożonej do 30 września 2020 r.

FILMY INFORMACYJNE O EGZAMINIE:

 

https://www.oke.poznan.pl/cms,5177,filmy_informacyjne_o_egzaminie_osmoklasisty.htm

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_polski.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_matematyka.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_angielski.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_niemiecki.pdf