Egzamin ósmoklasisty 2020/2021

W związku z panującą w Polsce epidemią COVID-19, która uniemożliwiła nam realizację wielu działań mających na celu promocję szkolnictwa zawodowego (w tym m.in. organizację Targów Edukacyjno-Zawodowych oraz Dni Otwartych) udostępniamy Państwu elektroniczne wydanie przewodnika po zielonogórskich szkołach zawodowych na rok 2021/2022
Przewodnik stanowi zbiór ofert edukacyjnych wszystkich techników oraz szkół branżowych I stopnia. Został przygotowany z myślą o uczniach klas VIII , a jego celem jest przede wszystkim wsparcie młodzieży w procesie dokonywania świadomych decyzji dotyczących dalszej ścieżki kształcenia.

https://drive.google.com/file/d/1IyO_LGLrvLfGjfnVEfeRnasqv2LnXc65/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bBd64HpO3eIlfc1aAJH4wgb_NjGFgFJO/view?usp=sharing

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty- to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Po analizie przesłanych do nas opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:  

w przypadku egzaminu ósmoklasisty:

 1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
 2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).
Język obcy nowożytny
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
 • Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.
 • Podstawa prawna

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • https://drive.google.com/file/d/1tEIX2nOD3QUCXbBoeOeOuEid5kX5ygyo/view?usp=sharing
 •  
 • Więcej informacji o egzaminach na stronie: www.cke.gov.pl

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Harmonogram

           Termin główny

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) –godz. 9:00

 

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

           Termin dodatkowy

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

 

2 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

9 lipca 2021 r.

 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów

 

Czas trwania w minutach

 

arkusz standardowy

przedłużenie dla osób

z dostosowaniami

arkusz

dla  

cudzoziemców

język polski

120 minut

do 180 minut

matematyka

100 minut

do 150 minut

język obcy nowożytny

90 minut

                            do 135 minut

DODATKOWE INFORMACJE
 
 • EGZAMIN JEST OBOWIĄZKOWY I NIE MA PROGU ZDAWALNOŚCI.
 
 • ÓSMOKLASISTA przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy.
*Wynik egzaminu z każdego przedmiotu jest przedstawiony w procentach i w skali centylowej.
Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.
Wynik w skali centylowej to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby       całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń.
 • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej albo laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanym z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

 

 • Ważne terminy:
do 30 września 2020 r. rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;
do 15 października 2020 r. rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
do 20 listopada 2020 r. szkoła ma obowiązek poinformować na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach;
do 25 listopada 2020 r. rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną;
do 25 lutego 2021 r. rodzice składają pisemną informację o zmianie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, złożonej do 30 września 2020 r.

FILMY INFORMACYJNE O EGZAMINIE:

 

https://www.oke.poznan.pl/cms,5177,filmy_informacyjne_o_egzaminie_osmoklasisty.htm

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_polski.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_matematyka.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_angielski.pdf

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Inf ormator_P1_niemiecki.pdf

JAK PRACOWAĆ Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

 

Język polski
https://www.youtube.com/watch?v=wjW8uUeSIkU&feature=emb_title  Trening czyni mistrza cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=-CkuZ-5tRIU&feature=emb_title     Trening czyni mistrza cz.2
https://www.youtube.com/watch?v=RhK8QPBwiNc&feature=emb_title  Trening czyni mistrza cz. 3
 
Matematyka
https://www.youtube.com/watch?v=ulppQqW7dZg&feature=emb_title    Trening czyni mistrza cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=XQJBlz0KL3Q&feature=emb_title      Trening czyni mistrza cz.2
https://www.youtube.com/watch?v=hymSU4edx5s&feature=emb_title     Trening czyni mistrza cz. 3